Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Kurs obsługi kasy fiskalnej.


Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Szkolenie Carving.

 


W dniu 18 kwietnia 2018r. w sali komputerowej W2 na Warsztatach Szkolnych od godz. 9:00 odbędzie się  spotkanie uczestników projektu 8.6 – „Ze szkoły do pracy!”, którzy brali udział w badaniach IPD(testy na komputerach)

Udział biorą wszyscy uczestnicy z klas trzecich !  (dot. Technikum i SB-I/ZSZ)

Spotkanie dot. doradztwa zawodowego.

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA !!!


Trwają kursy i szkolenia dla uczniów i nauczycieli

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego „Morro” w Barlinku.

 

Nadejście wiosny to dobry czas, by podkręcić tępo realizacji projektu „Ze szkoły do pracy!”.

Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego „Morro” w Barlinku biorący udział w projekcie nie narzekają na brak zajęć. Oprócz swoich podstawowych obowiązków tj. pracy i nauki, nabywają wiedzę i umiejętności podczas dodatkowych kursów i szkoleń, których celem jest podniesienie ich kompetencji zawodowych. Są to min.:

 • Metody Coachingu w kształceniu zawodowym – certyfikowany kurs psychoedukacji i coachingu w edukacji z wykorzystaniem narzędzi TIK,
 • "Zagrożenia cyberprzemocy" wraz z dostępem do mobilnej platformy, mające na celu wykształcenie umiejętności uświadamiania młodzieży o niebezpieczeństwach w sieci,
 • Obsługa programu AutoCad, będącego podstawowym obecnie narzędziem komputerowego wspomagania projektowania,
 • Kurs nowoczesnego sprzedawcy dla uczniów - efektywnie prowadzenie sprzedaży dzięki budowaniu dobrych relacji z klientami.

Po zakończeniu powyższych działań, harmonogram wcale się nie rozluźnia. Uczniowie i nauczyciele przystąpią do szeregu kursów branżowych, do których zgłosili się podczas rekrutacji. Z ciekawszych można tu wymienić np. kursy spawacza metodami MIG/MAG, TIG; kurs Carvingu, czy obsługi kas fiskalnych. W większości są to zajęcia praktyczne, odbywające się poza ławkami – w miejscach mających odzwierciedlać rzeczywiste warunki pracy. Aby uatrakcyjnić prowadzenie zajęć dodatkowych, a później samych lekcji planowany jest zakup doposażenia szkolnych pracowni, które wzbogacą się o sprzęt specjalistyczny.

Projekt współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 pn. „Ze szkoły do pracy!”. Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.W dniu 20 marca 2018r. w Świetlicy Szkolnej od godz. 14:15 w ramach realizacji projektu 8.6

 „Ze szkoły do pracy!”

odbędzie się szkolenie dla nauczycieli – „Zagrożenia cyberprzemocy”


W dniu 12 marca 2018r. w sali komputerowej W2 na Warsztatach Szkolnych od godz. 11:40 odbędzie się badanie IPD dla uczestników projektu 8.6 – „Ze szkoły do pracy!”

Udział biorą wszyscy uczestnicy z klas trzecich !  (dot. Technikum i SB-I/ZSZ)


Trwa nabór do projektu realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 pn. „Ze szkoły do pracy!”. Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.

Wartość projektu wynosi: 2 086 956,00 zł

w tym środki wspólnotowe z funduszy Unii Europejskiej 1 773 912,60 zł

Celem projektu  jest: zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów ZSP nr 1 w Barlinku (Technikum Nr 1 i Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1) oraz zwiększenie efektywności i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w powiecie myśliborskim .

Projekt adresowany jest do uczniów  szkół zawodowych (Technikum, Branżowa I stopnia, klasy ZSZ) oraz nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu.

W ramach projektu zaplanowano min. szereg działań skierowanych do:

 • Uczniów, w zakresie podnoszenia umiejętności oraz uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji zawodowych, nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji zawodowych.

 

Uczniowie będą mogli uczestniczyć m.in. w praktykach lub stażach zawodowych u pracodawców, kursach nadających nowe kwalifikacje zawodowe oraz ubiegać się o uzyskanie stypendium, natomiast w ofercie dla nauczycieli znajdą się szkolenia m.in. z zakresu podnoszenia jakości pracy szkoły w kontekście kształcenia zawodowego oraz dostosowania oferty szkoły do potrzeb rynku pracy.

Efekty realizacji projektu:

Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu „Inwestowanie w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie”.

 Realizacja w projekcie działań ukierunkowana na zintegrowanie kształcenia zawodowego z rynkiem pracy, zwiększenie dostępu do edukacji uczniom, mającym trudności w dostępie do wiedzy ze względu na czynniki ekonomiczne, podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego, poprzez wysokiej jakości specjalistyczne kursy/szkol, pozwoli na dopasowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, a tym samym wpłynie na zmniejszenie poziomu bezrobocia  wśród osób młodych. Zaangażowanie w proces kształcenia praktycznego instytucji otoczenia biznesu pozwoli na wyposaż uczniów w wiedzę opartą na nowoczesnych technologiach, odpowiadającą dynamicznie zmieniającym się potrzebom rynku.

Realizacja przyczyni się do rozwijania współpracy szkoły z otoczeniem społeczno-gospodarczym w szczególności w celu dostosowywania oferty edukacyjnej szkoły do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy.

Realizacja projektu wpłynie również na:

 - poszerzenie współpracy szkoły z lokalnym rynkiem pracy, organizacjami pracodawców oraz instytucjami i organizacjami wspierającymi edukację

zawodową,

- ściślejszą współpracę z instytucjami związanymi z rynkiem pracy (np. Urząd Pracy, Inspekcja Pracy, Izba Rzemieślnicza, Urząd Dozoru Technicznego),

- wzrost rangi kształcenia zawodowego, umocnienie współpracy szkoła – środowisko lokalne,

-wzrost konkurencyjności i atrakcyjności oferty edukacyjnej szkoły (większe

zainteresowanie kształceniem zawodowym),

 - zaktywizowanie środowiska ucznia do wzięcia udziału w jego edukacji.

 

Chcąc przystąpić do projektu prosimy zapoznać się z Regulaminem Projektu, a następnie wypełnić załączoną dokumentację:

Komplet dokumentów rekrutacyjnych do pobrania – w załączeniu, lub sekretariacie szkoły (wersja papierowa).

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

 1. Formularz zgloszeniowy do projektu
 2. Kwestionariusz - Dane osobowe
 3. Regulamin
 4. Deklaracje uczestnictwa:
 5. Oświadcznie o rezygnacji z uczestwictwa w projekcie

 

Kontakt

 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku
  ul. Szosowa 2
  74-320 Barlinek
  Zachodniopomorskie, Polska
  e-mail: zspnr1barlinek@wp.pl
  www: zspnr1barlinek.pl
  fax: 95 7461 064
 • 95 7461 064