• Nagłówek


    • Klauzula monitoring ZSiPO


     Informacja

     Ochrona Danych Osobowych

      

     Szanowni Państwo zgodnie z art. 13 i art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.  (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję:

      

     1.    Administratorem Państwa przetwarzanych danych osobowych jest Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego „Morro” w Barlinku reprezentowany przez Dyrektora, ul. Szosowa 2, 74-320 Barlinek, zspnr1barlinek@wp.pl

     2.    Jeśli mają Państwa pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych możecie Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, Beata Rechmal, kontakt listowny na adres Administratora lub email: iod@itmediagroup.pl

     3.    Administrator danych osobowych przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

     4.    Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu: wypełnienia obowiązków prawnych; realizacji zawartych umów; w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

     5.    W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w pkt. 4 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów obowiązującego prawa; inne podmioty, które na podstawie podpisanych stosownych umów przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

     6.    Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa.

     7.    W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: prawo dostępu, w tym prawo do uzyskania kopii; prawo do żądania sprostowania; prawo do żądania usunięcia danych osobowych; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do przenoszenia danych; prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

     8.    W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.

     9.    W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

     10.    W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny.

     11.    Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta umowa.

     12.    Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.


      

  • Kontakty

   • Zespół Szkół i Placówek Oświatowych
   • 95 7461 064 lub +48 663 970 340
   • ul. Szosowa 2 74-320 Barlinek Zachodniopomorskie, Polska www: zsipo.eu e-mail: sekretariat@zsipo.eu fax: 95 7461 064 74-320 Barlinek Poland
  • Logowanie