• Nagłówek

   • W  celu rozeznania cen rynkowych i prawidłowego oszacowania kosztów, zwracamy się prośbą o przesłanie kalkulacji cenowej dotyczącej  przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym - szacowaniu wartości zamówienia. 
     

    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 2.

    Prosimy o podanie łącznego kosztu netto oraz brutto. 
    W wycenie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

    Planowany termin realizacji zamówienia: luty  2018 r. -31.08.2020 r.

    Kalkulację cenową prosimy kierować na adres mailowy: zspnr1barlinek@wp.pl do dnia 25 stycznia 2018 r.

     

    Załączając formularz  ofertowy z szacowania cen - załącznik nr 1.

     

    Informacje o wszczętym postępowaniu zostaną zamieszczone na stronie internetowej

     

    https://www.bip.powiatmysliborski.pl/zamówienia

     

    https://zspnr1barlinek.pl

     

    Zaznaczamy, iż rozeznanie cenowe stanowi element analizy rynku i nie jest zamówieniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a otrzymane od Państwa oferty nie powodują żadnych zobowiązań, jednakże Państwa kalkulacja jest istotnym elementem mającym wpływ na czynności przygotowawcze przedmiotowego postępowania w ramach projektu pt.: „Ze szkoły do pracy!” dofinansowanego  ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020. Oś Priorytetowa 8.0 Edukacja RPZP.08.06. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.
    Projekt realizowany przez Beneficjenta - Powiat Myśliborski/Zespół Szkół Ponadgimnazjalncyh  nr 1 w Barlinku

    Niniejsze zapytanie ofertowe ma na celu przeprowadzenie szacowania wartości zamówienia. 
    Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu publicznym w rozumieniu "Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020" i służy wyłącznie oszacowaniu wartości zamówienia.

     

    1. załącznik nr 1 Formularz oferty
    2. załącznik nr 2 - OPZ
    3. zapytanie szacowanie cen

     

   • Nagłówek

   • Doposażenie pracowni obróbkowych na potrzeby projektu pn. „Praktyka i kwalifikacje gwarancją pracy w zawodzie” w zakresie zadań realizowanych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego „Morro” w Barlinku współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

    Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Kpt. hm. Andrzeja Romockiego "Morro" Barlinku zaprasza do przesyłania odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące doposażenia pracowni obróbkowych. Szczegóły zapytania znajdują się w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich.

    Link do ogłoszenia:

    https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1069969

    Nr ogłoszenia: 1069969

    PROTOKÓL Z PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI 30.000 EURO


     

  • Kontakty

   • Zespół Szkół i Placówek Oświatowych
   • 95 7461 064 lub +48 663 970 340
   • ul. Szosowa 2 74-320 Barlinek Zachodniopomorskie, Polska www: zsipo.eu e-mail: sekretariat@zsipo.eu fax: 95 7461 064 74-320 Barlinek Poland
  • Logowanie