• Historia szkoły

    • 1946

     15 października otwarto przy Państwowym Gimnazjum Handlowym Trzyletnią Publiczną Średnią Szkołę Zawodową. Dyrektorem szkoły został Grzegorz Matczyszyn.

      

     1948

     16 grudnia zatwierdzono zakład stolarski Władysława Fiksa na warsztat szkolny kierunku drzewnego.

      

     1950

     1 lipca zmieniono nazwę szkoły na Państwową Zasadniczą Szkołę Zawodową. Obowiązki dyrektora szkoły obejmuje Jerzy Regulski.

      

     1951

     1 września utworzono samodzielne warsztaty szkolne przy ul. Niepodległości 64. Organizatorem i pierwszym kierownikiem był inż. Stanisław Szczęśniak. Szkoła staje się samodzielną Zasadniczą Szkołą Metalową Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego. Szkole przekazano budynek tzw. ,,Harcówki" wraz z zabudowaniami gospodarczymi przy ul. Strzeleckiej. Obowiązki dyrektora obejmuje Maria Probst.

      

     1952

     Od 14 stycznia zaczął funkcjonować internat przy ul. Strzeleckiej.

     1 września obowiązki dyrektora szkoły obejmuje Jan Skrzyniarz.

      

     1953

     We wrześniu przeniesiono warsztaty szkolne z ul. Niepodległości na ul. Strzelecką.

      

     1955

      

     Dyrektorem szkoły ponownie zostaje Jerzy Regulski.

      

     1956

     W lipcu, decyzją Dyrekcji Okręgowej Szkolenia Zawodo­wego w Szczecinie, przemianowano szkołę na Zasadni­czą Szkołę Mechanizacji Rolnictwa.

      

     1958

     We wrześniu nastąpiła kolejna zmiana nazwy szkoły na Publiczną Średnią Szkołę Zawodową.

      

     1959

     Od września szkołę przejęło Ministerstwo Oświaty. Zmieniono również nazwę szkoły na Zasadniczą Szkołę Zawodową.

     Obowiązki dyrektora obejmuje inż. Stanisław Bandurski.

      

     1961

     Decyzją Ministerstwa Oświaty we wrześniu utworzono przy szkole Technikum Mechaniczne dla Pracujących oraz Za­sadniczą Szkołę Zawodową dla Pracujących. W dniach 14-15 października odbyły się obchody 15-lecia szkoły połączone ze zjazdem byłych nauczycieli oraz ab­solwentów.

      

     1962

     1 września obowiązki dyrektora szkoły obejmuje inż. Stanisław Jaszczak.

      

     1963

     We wrześniu utworzono 5-letnie Technikum Mechaniczne na podbudowie szkoły podstawowej.

      

     1964

     W maju drużyna szkolna w składzie: Kazimierz Zięba, Edward Gruszecki, Stanisław Bakalarczyk, zajęła IV miejsce w finale ogólnopolskim Olimpiady „Polska i Świat Współczesny" we Wrocławiu. Opiekunem grupy był mgr Stanisław Pietrzak.

      

     1966

     15 października odbyły się uroczyste obchody XX-lecia, podczas których wręczono szkole sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski.

      

     1968

     W czerwcu opuszczają szkołę pierwsi absolwenci Młodzieżowego Technikum Mechanicznego.

      

     1969

     1 września obowiązki dyrektora szkoły obejmuje mgr inż. Leszek Bartuś.

      

     1970

     We wrześniu, decyzją Kuratorium Okręgu Szkolnego w Szczecinie, utworzono wydział dokształcający Zasadniczej Szkoły Zawodowej o kierunku drzewnym.

      

     1971

     1 września rozpoczęło działalność 3-letnie Technikum Mechaniczne Młodzieżowe na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej. Obowiązki dyrektora szkoły obejmuje dr inż. Józef Przekwas.

     12 października szkole wręczono Złotą Odznakę Zarządu Głównego Ligi Obrony Kraju.

     15 listopada szkole przyznano Złotą Odznakę Gryfa Pomorskiego za zasługi dla woj. szczecińskiego.

      

     1973

     W lutym przekazano tereny przy ul. Szosowej pod budowę nowych obiektów szkolnych.

      

     1973

     We wrześniu utworzono wydział Technikum dla Pracujących o kierunku drzewnym.

      

     1974

     W kwietniu, uczniowie Andrzej Mrowiński i Marian Palczyński, uczestniczyli w finale ogólnopolskim Olimpiady Wiedzy Technicznej.

      

     1975

     30 maja Kuratorium Okręgu Szkolnego w Szczecinie nadało szkole nazwę Zespół Szkół Zawodowych. W czerwcu uczeń Jan Kotarski zdobył Brązową Odznakę Recytatora w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim.

     Od września do grudnia został przeprowadzony konkurs na patrona szkoły.

      

     1976

     W maju Rada do Spraw Wychowania Ministerstwa Oświaty i Wychowania wyraziła zgodę na nadanie szkole imienia profesora Wacława Moszyńskiego.

     W październiku grupa uczniów uczestniczyła w reprezentacji Gorzowa w finale ogólnopolskim Narodowych Biegów Przełajowych (zajęto II miejsce).

      

     1977

     W grudniu oddano do użytku budynek internatu przy ul. Szosowej.

      

     1978

     W sierpniu oddano do użytku nowe obiekty szkolne przy ul. Szosowej.

     W dniu 4 września odbyła się wojewódzka inauguracja roku szkolnego. Szkole nadano imię profesora Wacława Moszyńskiego, odsłonięto tablicę pamiątkową i wręczono nowy sztandar, ufundowany przez ZUO,,Bomet". Placówka otrzymała również odznaczenie „Zasłużony dla województwa gorzowskiego".

     Opublikowano Księgę Pamiątkową Szkoły - obejmującą lata 1946-1978.

     W październiku uczeń Jan Dziubiński uczestniczył w finale ogólnopolskim Olimpiady Wiedzy Technicznej.

      

     1979

     W dniu 31 marca szkoła była gospodarzem międzynaro­dowych zawodów matematycznych Frankfurt-Gorzów.

     Od 15 kwietnia obowiązki dyrektora obejmuje mgr Stanisław Pietrzak.

     W dniu 19 maja gościem szkoły był Minister Oświaty i Wychowania - Józef Tejchma. W październiku drużyna szkolna zajęła VI miejsce w finałach Krajowych Sztafetowych Biegów Przełajowych.

      

     1980

     W dniu 26 września szkołę odwiedziła delegacja peda­gogów niemieckich z Frankfurtu.

     W październiku uczeń Jan Dziubiński uczestniczył w finale ogólnopolskim Olimpiady Wiedzy Technicznej.

     W tym roku szkolnym Teatr Poezji zakwalifikował się na Festiwal Zespołów Harcerskich w Kielcach.

     Waldemar Jańczura zdobył tytuł wicemistrza Polski w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w boksie.

     Drużyna szkolna zajęła XVI miejsce w finale Krajowych Sztafetowych Biegów Przełajowych.

      

     1981

     W maju i czerwcu przeprowadzono frontalną wizytację szkoły, zakończoną wystawieniem bardzo dobrej oceny za całokształt pracy dydaktyczno-wychowawczej.

     14 października uroczyście obchodzono 35-lecie istnienia szkoły.

      

     1983

     14 października otwarto Izbę Tradycji Szkoły.

      

     1984

     2 czerwca odbył się I zjazd absolwentów Technikum po ZSZ z rocznika 1979.

      

     1985

     18 maja odbył się zjazd absolwentów Technikum Mechanicznego Młodzieżowego z rocznika 1970.

     W listopadzie i grudniu przeprowadzono kolejną frontalną wizytację szkoły, zakończoną ponownie uzyskaniem bardzo dobrej oceny pracy dydaktyczno-wychowawczej.

      

     1986

     W maju zorganizowano wystawę z okazji Gorzowskich Dni Techniki.

     14 października obchodzono uroczyście 40-lecie istnienia szkoły. Z tej okazji wydano publikację obejmującą historię szkoły w latach 1946-1986.

      

     1987

     W dniach 9-10 października szkoła była organizatorem i gospodarzem VI Rejonowej Sesji Postępu Pedagogicz­nego.

      

     1988

     W czerwcu Wiesław Wstawski zajął X miejsce w finale centralnym XXVIII Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym w pionie szkół zawodowych.

     W lipcu, w ramach wymiany międzynarodowej szkół, gru­pa młodzieży przebywała na obozie w Eberswalde-Finow, a grupa młodzieży niemieckiej w Barlinku.

     12 listopada szkoła gościła laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego.

      

     1989

     16 czerwca odbył się zjazd absolwentów Technikum po ZSZ rocznika 1971-1974. W lipcu nastąpiła ponowna wymiana młodzieży naszej szkoły i zaprzyjaźnionej szkoły z Eberswalde-Finow.

     1991

     W kwietniu obowiązki dyrektora szkoły obejmuje inż. Jerzy Korecki.

     15 kwietnia w szkolnym Konkursie Recytatorskim uczestniczyła poetka z Warszawy, p. Leokadia Ogrodnik.

     We wrześniu utworzono pracownię komputerową, rozpoczęto produkcję „ATLASU" i otwarto sklep przy warsztacie.

     Wprowadzono nowe typy szkół:

     • Liceum Zawodowe
     • ZSZ wielo-zawodową.

     W listopadzie odbyły się uroczyste obchody 45-lecia szkoły połączone z wystawą dorobku szkoły.

     1993

     27 lutego szkoła gościła delegację nauczycieli ze Schnewerdingen.

     28 maja oddano do użytku siłownię szkolną

      

     1994

     11 marca otwarto stację diagnostyczną z komputerową analizą spalin.

     18 czerwca odbył się zjazd absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej z rocznika 1966-1969.

     1995

     10 kwietnia, w ramach współpracy z Eksjo, z wizytą w szkole przebywała grupa ekologów ze Szwecji.

     1 września szkoła weszła do międzynarodowego Programu Phare-MOVE pt. „Modernizacja Kształcenia Zawodowego”, finansowanego przez Unię Europejską.

     29 września szkoła była organizatorem i gospodarzem Ogólnopolskiego Forum Ekologicznego.

     13 października odbyły się obchody 25-lecia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Drzewnej.

     1996

     Październik – uroczyste obchody 50-lecia ZSZ nr 1 w Barlinku.

      

     1997

     Kwiecień – nowym dyrektorem ZSZ nr 1 zostaje pan mgr Ryszard Wiśniak.

     Maj – przeniesienie stacji kontroli pojazdów do nowych pomieszczeń.

      

     1998

     Reprezentacja szkoły w zawodach „Sprawni jak żołnierze” zajmuje V miejsce w fiale ogólnopolskim chłopców. Opiekunem drużyny był mgr J. Kowalczyk.

     Czerwiec – decyzją dyrekcji rozpoczęto nabór do klas liceum ogólnokształcącego.

     1 września – dwie pierwsze klasy liceum ogólnokształcącego o profilu matematyczno - informatycznym rozpoczęły naukę w naszej szkole.

     1 października – przeniesienie biblioteki szkolnej z budynku tzw. „wygnajewa” do głównego budynku szkolnego.

     1999

     W wyniku reformy oświatowej zaprzestano naboru do technikum pięcioletniego a w jego miejsce utworzono 4-letnie liceum techniczne.

      

     2000

     Styczeń – wyposażenie i otwarcie nowego działu warsztatowego (diagnostyka zawieszeń)

     Reprezentacja szkoły w zawodach „Sprawni jak żołnierze” zajmuje III miejsce w fiale ogólnopolskim dziewcząt. Szkołę reprezentowały Katarzyna Kluik, Agata Ruszak i Katarzyna Suwińska. Opiekunem drużyny był mgr J. Kowalczyk.

     25 października – po raz pierwszy w naszej szkole przyznano stypendia Prezesa Rady Ministrów. Otrzymali je: Anna Ginowicz LO, Michał Antosiewicz TM5 oraz Mariusz Kulczewski LT.

     Rozpoczął działalność Klub Europejski „Perspektywa”, inicjatorem jego powstania był p. Marian Dudek.

     2001

     Styczeń – odbył się pierwszy konkurs „Europa w mojej szkole”. Zwyciężyła klasa III LO b reprezentująca Niemcy.

     Czerwiec – rozstrzygnięto wyniki wyborów na najlepszą klasę roku, ucznia roku, sportowca roku. Był to pierwszy taki konkurs w dziejach szkoły.

      

     2002

     Czerwiec – w finale Wojewódzkiej Licealiady w piłce nożnej chłopców drużyna ZSZ nr 1 zajęła pierwsze miejsce i zdobyła tytuł Mistrza Województwa Zachodniopomorskiego. Trenerem drużyny był mgr Jacek Świercz.

     1 września – Nowym dyrektorem został pan mgr inż. Ryszard Syroka, nastąpiła również zmiana nazwy szkoły. Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Myśliborskiego szkole nadano nazwę Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Barlinku. Nowa nazwa nie zawierała w sobie imienia poprzedniego patrona.

     Równocześnie po raz pierwszy z godnie z kalendarzem reformy oświaty, powitaliśmy w szkole uczniów po szkole gimnazjalnej.

     W bibliotece szkolnej otwarto Multimedialne Centrum Informacji z dostępem do Internetu

      

     2003

     Czerwiec – w finale Wojewódzkiej Licealiady w piłce nożnej chłopców drużyna ZSP nr 1 zajęła pierwsze miejsce i zdobyła drugi rok z rzędu tytuł Mistrza Województwa Zachodniopomorskiego. Trenerem drużyny był mgr Jacek Świercz

     Odbyła się w szkole konferencja oświatowa „Korelacja programów wychowawczych i przedmiotowych w szkole gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej”, która umożliwiła wymianę doświadczeń i współpracę nauczycieli różnych typów szkół.

     Przy współpracy z Ośrodkiem Kształcenia Na Odległość przy Politechnice Warszawskiej zorganizowana została Sesja Popularnonaukowa dla uczniów i nauczycieli pod tytułem „Internet w nauczaniu i samokształceniu

     Czerwiec – naukę w szkole zakończyła ostatnia klasa technikum 5-letniego.

     Wrzesień – powstaje program rozwoju modernizacji warsztatów szkolnych.

     Grudzień – z wizytą w szkole gościł ks. biskup Jan Gałecki.

      

     2004

     18-20 luty – Kuratorium Oświaty w Szczecinie przeprowadziło zewnętrzne mierzenie jakości pracy szkoły. Wyniki potwierdziły wysoki poziom procesu dydaktycznego i wychowawczego.

     Wiosną przeprowadzono gruntowny remont budynku szkolnego, wymieniając okna i ocieplając szkołę.

     Uczeń szkoły Marcin Wielgosz został Sportowcem Roku w Barlinku

     1 wrzesień – naukę i pracę w szkole rozpoczynają uczniowie oraz nauczyciele przeniesieni ze zlikwidowanego Liceum Ogólnokształcącego z ul. Leśnej.

     Listopad – warsztaty szkolne uzyskały Certyfikat Instytutu Sportu.

     Listopad – nauczyciele historii wraz z młodzieżą przygotowali debatę na temat „Rola R. Dmowskiego i J. Pilsudskiego w odbudowie II Rzeczypospolitej” Debatę poprowadził dr W. Potkański ze Szczecina, a uczestniczył w niej również poseł Parlamentu Europejskiego pan Sylwester Chruszcz.

     15 grudzień – uroczyste otwarcie nowych sal językowych w budynku internatu na I piętrze.

      

      

     2005

     Szkoła otrzymuje kolejną nowoczesną pracownie komputerowa z 15 stanowiskami dla uczniów

     Kwiecień – szkoła uzyskała upoważnienie OKE w Poznaniu do przeprowadzenia egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie mechanik samochodowy, ślusarz.

     Szkoła została też laureatem ogólnopolskiego konkursu na dotacje dla szkół zawodowych w ramach Phare 2002. W efekcie zakupiono pracownię komputerową do diagnozowania pojazdów samochodowych za kwotę 9 tys. €.

     Maj – po raz pierwszy w ZSP nr 1 w Barlinku przeprowadzono egzamin maturalny tzw. „Nową maturę”

     W ramach Wojewódzkiego Konkursu „Najlepszy uczeń w zawodzie ślusarz” uczeń P. Marcinek zajął pierwsze miejsce indywidualnie a reprezentacja szkoły zajęła również I miejsce drużynowo. Opiekunem uczniów był M. Żuk.

     Czerwiec – po roku oddawania krwi przez uczniów szkoła nasza zdobywa pierwsze miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Honorowych Krwiodawców „Młoda krew ratuje życie”

     Listopad – rozpoczęło swoją działalność Szkole Koło CARITAS.

      

     2006

     25 luty – odbył się bal charytatywny zorganizowany przez Radę Rodziców. Całkowity dochód z niego został przekazany na utworzony w tym samym czasie Fundusz Stypendialny Rady Rodziców dla uczniów zdolny z ubogich rodzin.

     Marzec – przeprowadzono wybory kandydata na patrona szkoły. W wyniku dwóch tur głosowań kandydatem tym został Andrzej Romocki.

     Marzecudział uczniów w I Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego. Drużyna z naszej szkoły w składzie: K. Chudy, M. Sujkowski, M. Warakomski i M. Ślaź zajęła I miejsce. Opiekunem drużyny była Monika Jagiełło-Trif.

     Uczniowie Technikum M. Bibro oraz P. Frąckowiak zdobywają pierwsze miejsce w Turnieju Maszyn Wodnych na Międzynarodowych Targach Ekologicznych POLEKO 2005. Opiekunem uczniów jest P. Walaszczyk.

     maj - zakończył edukację ostatni rocznik technikum 3-letniego po zasadniczej szkole zawodowej, a do matury przystąpił pierwszy rocznik technikum 4-letniego.

     czerwiec– uczeń kl. II LO a Przemysław Kulpa zajął 5 miejsce w konkursie ogólnopolskim „Jak zreformować gospodarstwo ojca” i zdobył indeks na wyższą uczelnie. Opiekunem ucznia była D. Binduga-Wieczorek. Szkoła po raz kolejny dzięki aktywności nauczycieli P. Mrowińskiego, G. Zielińskiego i J. Szkwarka, zajęła pierwsze miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Honorowych Krwiodawców „Młoda krew ratuje życie”.

     W ramach Wojewódzkiej Licealiady reprezentacja szkoły zdobywa tytuł Mistrza Województwa Zachodniopomorskiego piłce nożnej chłopców. Trenerem drużyny był Z. Blezień.

     Czerwiec - Rada Powiatu Myśliborskiego nadaje szkole imię kpt. hm. Andrzeja Romockiego „Morro”.

     27 października – odbyły się uroczyste obchody 60 rocznicy istnienia szkoły. Uroczystości rozpoczął apel, następnie odbyła się msza święta, której przewodniczył ks. Biskup Marian Błażej Kruszyłowicz. Przewodniczący Rady Powiatu Myśliborskiego, Marian Polański, odczytał i przekazał Akt Nadania Szkole Imienia, zaś Starosta Myśliborski, Janusz Winiarczyk, wręczył dyrektorowi szkoły, Ryszardowi Syroce, nowy sztandar szkoły. Odsłonięto tablicę pamiątkową z nową nazwą szkoły.

      

     2007

      

     styczeń – zmienia się dyrekcja szkoły. Nowymi wicedyrektorami zostali: Małgorzata Osińska oraz Grzegorz Zieliński.

      

     wrzesień – rozpoczęto realizację programu „Szkoła Zarządzająca Wiedzą”. Koordynatorami    działań byli: Krzysztof Komorowski, Izabela Leszczyńska, Monika Jagiełło-Trif, Marzena Lewandowska, Monika Przelazły i Mirosław Żuk.

      

     22 października – biblioteka szkolna zorganizowała Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych pod hasłem „Uczenie się wspomagane przez twoją biblioteką szkolną”.

      

     5 grudnia – Uczniowie z klasy 1. LO b zdobyli 1. miejsce w Konkursie Wiedzy o Barlinku, zorganizowanym w Muzeum Regionalnym. Opiekunami drużyny były: Małgorzata Osińska, Izabela Leszczyńska i Justyna Stawicka.

      

      

     2008

      

     23 stycznia  – odbyła się konferencja, która miała na celu podsumowanie unijnych programów wyrównywania szans dzieci i młodzieży w 2007 roku. Zaproszeni goście, m.in. starosta Powiatu Myśliborskiego – Andrzej Potyra, przewodniczący Rady Miejskiej w Barlinku – Dariusz Zieliński, dyrektor ośrodka szkoleniowego LACHO – Zdzisław Laszecki oraz inni goście -wysłuchali sprawozdań z realizacji projektów unijnych, które odbywały się w naszej szkole. Warto wymienić nazwy projektów i ich koordynatorów:

     • Szkoła Równych Szans - Kazimierz Siarkiewicz
     • Umiejętny, zdolny, wrażliwy - cechy współczesnego Europejczyka - Kazimierz Siarkiewicz
     • Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych
     • Sposób na maturę - Małgorzata Osińska
     • Poprzeczka wyżej - Kazimierz Siarkiewicz
     • W drodze ku dorosłości - Iwona Czujko
     • Stajemy się coraz lepsi - Grzegorz Zieliński
     • Ratownictwo przedmedyczne i sporty obronne - aktywizującym elementem w wychowaniu młodzieży - Grzegorz Zieliński
     • Przyjazna Szkoła - Mirosława Korczak, Marta Szafkowska
     • Śladami św. Wojciecha i początków państwa polskiego - Agnieszka Komorowska
     • Śladami patrona szkoły - Andrzej Rudnicki

      

     maj – uczeń Cezary Łuczyński zajął 3 miejsce w Ogólnopolskim Konkursie poświęconym osobie marszałka Józefa Piłsudskiego. Praca została napisana pod kierunkiem Andrzeja Rudnickiego.

      

     czerwiec – podpisano umowę dotyczącą programów unijnych 9.1.2 i 9.2. W ramach realizowanych projektów  doposażono bazę dydaktyczną oraz odbyły się zajęcia dydaktyczne i praktyczne.

      

      

     7 października – odbyły się Mistrzostwa Polski w Piłce Nożnej Chłopców w ramach  II Ogólnopolskiej Licealiady w Kluczborku. Królem Strzelców został Tomasz Muskała. Nasza drużyna wywalczyła I miejsce.

      

     2009

      

     11 maja – w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu podpisano porozumienie w sprawie dofinansowania przez Gminę Barlinek zadania pt.: „Budowa zespołu ogólnodostępnych boisk sportowych w ramach Programu Moje Boisko – Orlik 2012” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku.

      

     wrzesień – w ramach kontroli frekwencji i postępów  w nauce wprowadzono dziennik elektroniczny Librus, który stał się narzędziem wspierającym pracę nauczycieli.

      

     2 października – odbyła się uroczystość związana z otwarciem boiska ORLIK 2012.

      

     23 listopada – szkoła otrzymała certyfikat „Szkoły przyjaznej uczniom”. Z inicjatywy Samo- rządu Uczniowskiego nasza placówka znalazła się w gronie najlepiej ocenianych przez uczniów i zakwalifikowana do 9. edycji ogólnopolskiego konkursu „Super szkoła”.

      

     grudzień – zakończono pracę nad komputeryzacją biblioteki szkolnej. W bazie danych MOL 2000+ znalazły się już wszystkie zbiory.

     2010

      

     Maj-czerwiec – szkoła uczestniczy w projekcie „Rekultywacja terenów zielonych”. Pracę koordynują: dyrektor R. Syroka, U. Piotrowicz i I. Leszczyńska.

      

     W roku szkolnym: 2010/2011 i 2011/2012 - szkoła realizowała projekt Comenius „Drogi wygnania”, którego koordynatorami działań był zespół w składzie: M. Osińska, M. Blezień-Lach, J. Wawrzyniak, M. Jagiełło-Trif i E. Wawrzyniak.

      

     2011

      

     luty – szkoła wzięła udział w projekcie „NOWOCZESNA SZKOŁA ZAWODOWA W ZACHODNIOPOMORSKIM – program wyposażenia absolwentów w kwalifikacje przydatne na rynku pracy” jest współfinansowany przez Unię Europejską  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2007–2013.

      

     4 lutego - Szymon Kurosz zajął I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Informatycznym

     „Przygody Pana T. I. Ka” w kategorii komiks.

      

     12 maja – Uczeń Przemysław Rudnicki pod opieką nauczyciela historii A. Śmigrockiego zdobył Grand Prix w XII Ogólnopolskim Konkursie Plastyczno-Literackim poświęconym Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu, a na 3 miejscu uplasował się Mateusz Wojtaszek – opiekun A. Rudnicki.

      

     2 października – Urszula Piotrowicz i Izabela Leszczyńska otrzymały wyróżnienie burmistrza Barlinka „Barlinecki Lider Ekologii” m.in. za krzewienie wśród młodzieży świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw młodych ludzi.

      

      

     grudzień – szkoła przystąpiła do projektu unijnego „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w powiecie myśliborskim poprzez wyposażenie sal do praktycznej nauki zawodu w ZSP Nr 1 w Barlinku, ZSP nr 2 w Barlinku i ZSP nr 3 w Myśliborzu”. 

     2012

      

     Luty – zakończony został etap dostawy maszyn i urządzeń do poszczególnych pracowni w ramach projektu 7.1.2.

      

     22 kwietnia – na zaproszenie działaczy Stali Gorzów oraz rodziców Bartka Zmarzlika młodzież oraz nauczyciele z naszej szkoły odwiedzili stadion im. Edwarda Jancarza w Gorzowie Wielkopolskim, na którym odbył się mecz Stali Gorzów z PGE Marmą Rzeszów. Zawodnik Gorzowskiej Stali oraz uczeń naszej szkoły – Bartosz Zmarzlik – zdobył w tym meczu 5 punktów w trzech startach.

      

     17 maja – uczeń klasy IV Ti Mateusz Niepiekło został laureatem Ogólnopolskiego Konkursu

     „eDukacja z Panem T.I.K.-iem – przewodnik multimedialny”. Uroczystość zakończenia konkursu i wręczenia nagród odbyła się w Warszawie. Opiekunem ucznia była Mirosława Korczak.

      

     Wrzesień –połączenie w 2012 roku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalych Nr 1 z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2. W wyniku połączenia powiększyła się baza lokalowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 o budynek przy ulicy Jeziornej 8 i budynek przy ulicy Gorzowskiej 63. Szkole przybyło 205 uczniów, 21 nauczycieli oraz 5 pracowników obsługi.

      

     Grudzień – Polskie Radio Szczecin zaprosiło laureatów konkursu "Moje miejsce na ziemi – skarby regionu" do udziału w audycji radiowej. Z naszej szkoły brali udział zwycięzcy dwóch kategorii: Jakub Adamiec z 2. LO a (film) oraz Emilia Gibalska z 4. Ti (folder).

     2013

      

     Powołanie do istnienia trzeciego związku zawodowego nauczycieli „Wolny Związek Zawodowy – Oświata”.

      

     Szkoła realizuje trzy projekty w ramach POKL, Priorytet IX, Poddz.9.1.2 i Dz.9.2:

      • „Program wyrównania szans edukacyjnych uczniów ZSP Nr 1 w Barlinku”
      • „Program podnoszenia jakości kształcenia. Zawodowego uczniów ZSP Nr 1 w Barlinku”,

     -„Nowoczesna szkoła zawodowa - program wyposażenia absolwentów w kwalifikacje przydatne na rynku pracy”.

      

     Szkoła realizowała projekt: "NAUCZYCIEL W PRAKTYCE" – pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.3 Upowszechnienie uczenia się przez całe życie- projekty konkursowe, realizowany przez Wyższą Szkołę Integracji Europejskiej w Szczecinie na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu nr UDA- POKL.03.04.03-00-110/11-00. Nauczyciele przedmiotów zawodowych odbyli również praktyki w różnych zakładach pracy, np. informatycy mieli w GBS Barlinek.

      

     • Realizacja projektu Comenius „Drogi Wygnania” Realizacja projektu Comenius „Drogi Wygnania” - „Uczę się przez całe życie”.

      

      

     24 maja – odbył się Wojewódzki Finał Biegów Rozstawnych w Policach – nasi uczniowie zdobyli złoty i brązowy medal.

      

     4 czerwca – w Gdańsku odbył się finał Ogólnopolskiego konkursu „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”. Drużynę z województwa zachodniopomorskiego reprezentowali: Daniel Wójcicki (z 1. LO w ZSP nr 1 w Barlinku), Jakub Rosik (z XIII LO ze Szczecina), Michał Czapliński (z 2. LO z Koszalina). Drużyna pod opieką Ewy Wawrzyniak zdobyła I miejsce.

      

     1 września – odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014. Nowym dyrektorem szkoły został Jacek Szkwarek, a funkcję wicedyrektorów objęli: Ewa Difort-Olejniczak, odpowiedzialna za klasy LO oraz Łukasz Jędrzejewski, odpowiedzialny za klasy technikum i szkolnictwo zawodowe. Kierownikiem warsztatów został pan Wiesław Kulczewski.

      

     W roku szkolnym 2013/2014 - w Technikum i Zasadniczej Szkole Zawodowej realizowano projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – „Chcę być najlepszy w swoim zawodzie! - program podniesienia atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie myśliborskim”, w ramach POKL, działanie 9.2.

      

     W roku szkolnym 2013/2014 - w Liceum Ogólnokształcącym realizowano projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – 9.1.2 – „Program wyrównywania szans edukacyjnych i poprawy wyników w liceach ogólnokształcących powiatu myśliborskiego”.

      

     Od września 2013 roku do 15 stycznia 2015 roku szkoła realizuje projekt Leonardo Da Vinci dla uczniów kształcących się w zawodach: technik mechanik, technik informatyk, technik pojazdów samochodowych, ślusarz, mechanik-monter maszyn i urządzeń, elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, technik ekonomista, technik handlowiec i technik hotelarstwa. Projekt ma na celu rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie stosowania nowych technologii w nauczanym zawodzie, a także w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych i metodycznych, poszerzenie znajomości języków obcych i umiejętności ich wykorzystania.

      

     16 października – reprezentacja dziewcząt i chłopców pojechała do Tychowa na Wojewódzki Finał w Przełajowych Biegach Sztafetowych. Zajmując miejsce trzecie i zdobywając brązowe medale, chłopcy potwierdzili przynależność do wojewódzkiej czołówki w biegach przełajowych. 

      

     25 listopada – w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów uczniom, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w roku szkolnym 2012/2013. Byli to: Jakub Adamiec – uczeń klasy III A Liceum Ogólnokształcącego i z III klasy Technikum Ekonomicznego – Debora Tecław.

      

     16 grudnia – w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się uroczyste podpisanie 14 porozumień na rzecz realizacji partnerskiego projektu systemowego „Najlepszy w zawodzie”, w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, w którym udział wzięli: Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, Dyrektor WUP Andrzej Przewoda, Wicedyrektor ds. Rynku Pracy Renata Błasiak-Grudzień, Starostowie, Skarbnicy Powiatów i Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku Jacek Szkwarek.

      

     2014

      

     styczeń  – szkoła rozpoczęła realizację Projektu 9.2 „Najlepszy w zawodzie”.

     W ramach projektu: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Program Operacyjny Kapitał Ludzki o tytule: „Chcę być najlepszy w swoim zawodzie! – program podniesienia atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie myśliborskim” zrealizowany został Kurs „ECDL Start”. W okresie od stycznia do czerwca 2014 zaowocował zdobyciem przez naszych uczniów Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (w zajęciach uczestniczyło 42 uczniów Technikum i ZSZ).

      

     od marca – realizowany był w szkole projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą: „Program wyrównywania szans edukacyjnych i poprawy wyników edukacyjnych w liceach ogólnokształcących powiatu myśliborskiego”. W ramach projektu nasza młodzież z liceum ogólnokształcącego mogła brać udział w zajęciach wspomagających edukację, do których zaliczane są warsztaty sportowe.

     W ich ramach uczniowie doskonalili swoje umiejętności piłkarskie, siatkarskie oraz taneczne. Odbywały się także warsztaty obronno-strzeleckie oraz kulturystyczno-siłowe.

      

     30 marca – 5 kwietnia – Stowarzyszenie „WABAR” na rzecz rozwoju Warsztatów Szkolnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego

     „Morro” w Barlinku przy współpracy z Vitalis Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH realizowało projekt „Rozwój kompetencji – wzrost jakości” dla branży mechaniczno-

     informatycznej.

      

     19 października – zakończyliśmy realizację projektu „Wzrost Kompetencji – Wyższa Jakość” finansowany w ramach Programu Leonardo da Vinci.

      

     w roku szkolnym 2014/2015 – szkoła z inicjatywy J. Stawickiej i nauczycieli bibliotekarzy realizowała kampanię społeczną „Ja czytam”, której celem było wywołanie mody na czytanie.

      

     2015

      

     styczeń – szkoła realizowała projekt „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się  i szkolących zawodowo” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zasadach Programu Leonardo da Vinci będącego częścią Programu Uczenie się przez całe życie”. Młodzież naszej szkoły była na stażu dwutygodniowym u Niemczech u partnera zagranicznego Vitalis Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH, Gut WehlitzD- 04435 Leipzig-Schkeuditz.

      

     luty –przeprowadzono termomodernizację warsztatów, w wyniku której ocieplono budynki  i dachy, wymieniono okna oraz wykonano od nowa instalację centralnego ogrzewania. Elewacja uzyskała nowe atrakcyjne kolory. Wcześniej dokonano modernizacji węzłów cieplnych we wszystkich budynkach szkolnych przy ul. Szosowej 2 na bardzo nowoczesne pracujące w cyklu automatycznym, wymieniono także rury w gruncie na nowoczesne preizolowane, aby ograniczyć straty ciepła.

      

     25 maja – odbyła się XII edycja programu pt. „Ogólnopolski Dzień Przedsiębiorczości” organizowanego przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości. W projekcie wzięło udział około 90 uczniów naszej szkoły.

      

     lipiec – sierpień – uczniowie II klasy technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych odbyli staże zawodowe w Berlinie

      

     od 1 września – rozpoczęto realizację  międzynarodowego projektu we współpracy z trzema zagranicznymi szkołami. Dzięki platformie eTwinning pozyskano do współpracy szkoły z różnych stron Europy odznaczające się różnorodnością systemów edukacji, rozwiązaniami z dziedziny kształcenia i doradztwa zawodowego oraz bogactwem kulturowym.

      

     2016

      

     w dniach 13-16 stycznia – odbyło się pierwsze spotkanie partnerskie szkół biorących udział    w projekcie Erasmus+. Czwórka nauczycieli: dyrektor Jacek Szkwarek, wicedyrektor Łukasz Jędrzejewski, koordynator Monika Jagiełło-Trif oraz Mirosława Korczak wzięli udział w spotkaniu w stolicy Chorwacji w Zagrzebiu.

      

     czerwiec/lipiec – uczniowie naszej szkoły odbywali staże zawodowe w Hiszpanii w Walencji. Byli to uczniowie technikum mechanicznego, technikum pojazdów samochodowych oraz technikum hotelarstwa.

      

     wrzesień – rozpoczęto realizację projektu „Wzrost mobilności – rozwój umiejętności zawodowych uczniów i kadry” realizowanego ze środków POWER na zasadach Erasmus+ dla 62 uczniów i 24 nauczycieli. Projekt realizowano we współpracy z niemiecką instytucją przyjmującą Vitalis Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH i austriacką Pension Imbachhorn ESKO Kotowski KG. Wnioskodawca – Stowarzyszenie WABAR, (koordynatorzy – Beata Krycka, Kazimierz Siarkiewicz, Piotr Walaszczyk).

      

     28 października – w szkole gościliśmy prof. nadzwyczajnego Uniwersytetu Szczecińskiego Piotra Briksa, polskiego biblistę i historyka. Poprowadził on dla uczniów naszej szkoły wy- kład z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski.

      

     3 listopada – 12 uczniów z opiekunami wyjechali do Aten na wymianę młodzieży w ramach programu Erasmus+.

      

     9 listopada – w Barlineckim Ośrodku Kultury Panorama odbyła się uroczysta akademia  z okazji 70-lecia szkoły,  a  poprzedziła  ją  Msza  święta  w  kościele  NSNMP  w  Barlinku. Uroczystość swą obecnością zaszczycili m.in. byli i obecni nauczyciele i uczniowie szkoły, starosta powiatu myśliborskiego Danuta Patkowska wraz z przewodniczącą Rady Powiatu Elżbietą Ligenzą i radnymi, burmistrz Dariusz Zieliński, radni RM Barlinka na czele z przewodniczącym Mariuszem Maciejewskim, radny sejmiku województwa zachodniopomorskiego Jerzy Faliński. W trakcie uroczystości minutą ciszy i zapaleniem symbolicznego znicza uczczono pamięć tych nauczycieli, którzy odeszli już „na wieczne wakacje”. Spotkanie było okazją do przypomnienia historii szkoły i osób w niej uczących.

      

     2017

      

     1 stycznia – rozpoczęcie projektu „Praktyka i kwalifikacje gwarancją pracy w zawodzie” w ramach RPO dla 54 uczniów technikum i zsz oraz 5 nauczycieli kształcenia zawodowego. Główne zadania to: staże i praktyki w zakładach pracy, doradztwo edukacyjno-zawodowe, szkolenia i kursy dla uczniów i nauczycieli, doposażenie pracowni zawodowych, wizyty zawodoznawcze w zakładach pracy i na targach branżowych. Wartość projektu: 703 842,50. Koordynatorzy: Kazimierz Siarkiewicz oraz Łukasz Jędrzejewski.

      

     23 stycznia – gościliśmy w naszej szkole żołnierzy z Kanady w ramach wojsk NATO: kapita- na Darryl'a Bannon'a oraz kaprala Pouya Aliakbar'a. Celem spotkania była prezentacja działalności stacjonujących wojsk w Polsce.

      

     luty- maj – odbyły się staże uczniów technikum i szkoły branżowej w Schkeuditz w Niemczech w ramach projektu „Wzrost mobilności - rozwój umiejętności zawodowych uczniów i kadry” realizowanego w ramach programu POWER na zasadach „Erasmus +”. Koordynatorami byli: Beata Krycka, Kazimierz Siarkiewicz,  Piotr Walaszczyk.

      

     1 czerwca – uczniowie naszej szkoły wzięli udział w II edycji Ogólnopolskiej akcji masowego czytania: „Jak nie czytam jak czytam”, pobijając rekord w czytaniu w jednym momencie oraz kreując wśród uczniów modę na czytanie.

      

     2 lipca – dwunastu uczniów naszej szkoły wyjechało na 4-tygodniowe staże zawodowe na Sycylię do Włoch.

      

     1 września – rozpoczęcie projektu „Ze szkoły do pracy!” w ramach RPO dla 60 uczniów technikum i szkoły branżowej i 15 nauczycieli kształcenia zawodowego. Główne zadania to: doradztwo edukacyjno-zawodowe, szkolenia i kursy dla uczniów i nauczycieli, praktyki i staże zawodowe dla uczniów, utworzenie Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych (ZSiPO) – doposażenie pracowni – wartość 2 086 956,00. Koordynatorzy projektu: Łukasz Jędrzejewski, Kazimierz Siarkiewicz.

      

     23 listopada – nasza szkoła uczestniczyła w drugiej edycji Dnia Otwartego w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych. Osobą propagującą kształcenie zawodowe z ramienia pracodawców był absolwent ZSP1 w Barlinku Piotr Śliż, który wystąpił jako przedstawiciel znanej w Europie marki EWM (technologie spawalnicze).

      

     2018

      

     styczeń, luty, maj – odbywały się staże uczniów technikum hotelarstwa w Fusch w Austrii w ramach projektu  „Wzrost mobilności rozwój umiejętności zawodowych uczniów i kadry” realizowanego w ramach programu POWER na zasadach „Erasmus +”.

      

      

     16 marca – zaszczytnymi osiągnięciami w XVI Konkursie Recytatorskim Poezji Obozowej Oflagu II C mogą pochwalić się Szymon Kowalski oraz Emilia Rudnicka, którzy br. reprezentowali naszą szkołę konkursie w Muzeum Woldenberczyków w Dobiegniewie. Opiekunkami były: E. Wawrzyniak i J. Stawicka

      

     18-24 marca – grupa uczniów naszej szkoły uczestniczyła w wyjeździe do Freiburga w ra- mach projektu Erasmus+. Opiekunami w trakcie pobytu w Niemczech były: Monika Jagiełło-Trif i Marzena Lewandowska.

      

     20 marca – w sali widowiskowej BOK Panorama odbył się jubileuszowy X Festiwal Piosenki Angielskiej zorganizowany przez ZSP nr1 w Barlinku oraz Szkołę Podstawową
     nr 4. Festiwal odbywał się pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Myśliborskiego oraz Burmistrza Barlinka. Współorganizatorem była Izabela Ziobrowska.

      

     11 kwietnia – odbyły się Mistrzostwa Powiatu Myśliborskiego w drużynowych biegach przełajowych szkół ponadgimnazjalnych. Dziewczęta drużynowo zajęły 2. miejsce, chłopcy – 1. miejsce.

      

     17 kwietnia – biblioteka szkolna z inicjatywy Izabeli Leszczyńskiej i Urszuli Piotrowicz otrzymała dofinansowanie w kwocie 15.000 zł w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020, Priorytet 3: rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości czytelniczych.

      

     5 czerwca – na stadionie w Barlinku odbyły się XVIII Indywidualne Mistrzostwa Powiatu Myśliborskiego w Lekkoatletyce z udziałem naszych uczniów, którzy osiągnęli wysokie lokaty: I miejsce w pchnięciu kulą uzyskała Klaudia Sowala, w biegu na 100 metrów I miejsce zdobyła Wiktoria Kierniej, bieg na 400 m – pierwsze miejsce Weronika Majkutewicz, skok w dal – pierwsze miejsce Julia Wowczuk.

      

     czerwiec – ogłoszenie wyników maturalnych: I Liceum Ogólnokształcące znalazło się na ósmej pozycji szkół z najwyższymi wynikami egzaminu maturalnego z matematyki w województwie zachodniopomorskim (w gronie tym nie było żadnej innej szkoły powiatu myśliborskiego).

      

      

     1 września – przekształcenie ZSP nr 1 w Barlinku w Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego „Morro”.

     Funkcję dyrektora obejmuje Łukasz Jędrzejewski, jego zastępczyniami zostały: Monika Jagiełło-Trif (kształcenie ogólne) oraz Iwona Sobierajewicz (kształcenie zawodowe). Kierownikiem Szkolenia Praktycznego został Mirosław Żuk.

      

     wrzesień – Szkoła otrzymała nagrodę pieniężną w wysokości 10 tys. zł na realizację projektu

     „Niepodległa” dotyczącego obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Koordynatorem działań był Andrzej Rudnicki.

      

     wrzesień – odbyły się wakacyjne staże u pracodawców. W ramach projektu „Ze szkoły do pracy!” 20 uczniów i 7 uczennic technikum  i zasadniczej szkoły zawodowej w miesiącach lipiec-wrzesień miała możliwość skorzystania z płatnych staży u pracodawców. Do projektu zaproszono barlineckich pracodawców:

      • ESTO Sp. z o.o.
      • LFE POLAND Sp. z o.o.
      • Int. Production JCS Sp. z o.o.
      • HaCon Sp. z o.o. Odlewnia żeliwa
      • HOLDING-ZREMB-Gorzów S.A. Oddział METPOL-BARLINEK
      • ZPHU „BAR-FOL” S.C.
      • Hotel Barlinek

     Koordynacja projektu: Ł. Jędrzejewski, K. Siarkiewicz, I. Sobierajewicz, B. Krycka.

      

     Październik, grudzień – odbyła się wymiana międzynarodowa młodzieży w związku z projektem Erasmus+. Nasi uczniowie odwiedzili Chorwację; Szwecję.

      

     10 października – odbyła się uroczystość 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, na której m.in. obecni byli wiceminister Maciej Kopeć, wicekurator Jerzy Sołtysiak, starosta Danuta Patkowska i burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński.

      

     2019

      

     27 lutego – reprezentacja naszej szkoły zdobyła tytuł wicemistrzów powiatu myśliborskiego w Mistrzostwach Powiatu w Koszykówce w ramach Licealiady.

      

     13 marca – odbyła się w naszej szkole XX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Języka Nie- mieckiego „Sprachdoktor”. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: Marzena Lewandowska i Monika Jagiełło-Trif.

      

     27 marca –  nasi uczniowie drużynowo nie mieli sobie równych, zapewniając sobie pierwsze miejsce w Mistrzostwach Powiatu Myśliborskiego w drużynowych biegach przełajowych szkół ponadgimnazjalnych, które odbyły się przy SP nr 1 w Barlinku. Opiekunami naszych zawodników byli: Karolina Konieczna i Jarosław Bednarek.

      

      

     8-27 kwietnia – trwała akcja strajkowa nauczycieli – zajęcia dydaktyczne były wstrzymane.

      

     maj – w szkole zaczyna funkcjonować anonimowa skrzynka na sygnały - Skrzynka Zaufania.

      

     od 1 września – szkoła przystępuje do realizacji nowego projektu w ramach programu Era- smus+ w działaniu KA2 Partnerstwa Strategiczne Szkół. Projekt o nazwie „Migracja europejska okiem dziennikarskim”.

      

      

     wrzesień – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020. Podczas inauguracji nowego roku szkolnego wręczono uczniom stypendia za poprzedni rok szkolny ufundowane przez lokalnych przedsiębiorców, którzy byli obecni na uroczystości.

      - HaCon Sp. z o.o. – Przemysław Marcinkowski kl 4.Ti

      - HaCon Sp. z o.o. – Marcin Olejniczak kl. 3. Bm

      - GBS Barlinek – Julia Falkowska kl. 4. Te

      - P.P.H. BIMEX – Martyna Chorążyczewska kl. 3. Th

      - OPB Barlinek – Krzysztof Makuch kl. 4. Tps

      - GOMETAL Paweł Goryński S.C. – Rafał Maciaszek kl. 4. Tps

      - Stowarzyszenie WABAR – Martyna Ziemichód kl. 3. LO a

      

      

     październik – ukończono remont parkingu przed szkołą.

      

      

     29 listopada – uczniowie uczestniczyli w Młodzieżowym Strajku Klimatycznym, który odbył się w Szczecinie, a jego hasłem przewodnim było: „Dosyć słów, teraz czyny!”.

      

     29 Listopada – z inicjatywy Teresy Wróblewskiej odbył się Ogólnopolski konkurs biologiczny pt. „Wszczep sobie zdrowie”. Pierwsze miejsce zajęły uczennice klasy 3 LO b: Elżbieta Cimochowska, Wiktoria Stępień i Alicja Prusko.

      

     2020

      

     luty – uczniowie klasy: 2 LO a, 2 LO b i 1 LG b uczestniczyli w warsztatach na temat: Co to jest debata oksfordzka i na czym polega? Spotkanie poprowadził pan Krystiana Sołtysiński przedstawiciel Fundacji Nowy Głos.

      

     od 12 marca – zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej zawieszono zajęcia dydaktyczno-wychowawcze ze względu na zagrożenie epidemiologiczne.

      

     25 marca – zaczęła obowiązywać nauka zdalna spowodowana wirusem COVID-19.

      

     maj – w związku z epidemią COVID-19 rząd przełożył terminy matur. 8 czerwca – rozpoczęto pierwszy egzamin maturalny w okresie COVID-19, przeprowadzony z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa i dostosowany do panujących w związku z pandemią obostrzeń.

      

     17 października – rozpoczęło się nauczanie hybrydowe w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

      

     26 października – zgodnie z rozporządzeniem rozpoczęła się nauka zdalna w związku z COVID-19.

      

     10 grudnia – zespół reprezentowany przez uczniów klasy 2. LP a pod opieką Teresy Wróblewskiej uczestniczył w Ogólnopolskim konkursie „Przyszłość Naszego Klimatu EKO- BOHATERZY”, którego celem było promowanie proekologicznych działań i zasad zrównoważonego rozwoju wśród uczniów.

      

     2021

      

     4-17 stycznia – FERIE W PANDEMII z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa odbyły się w jednym terminie ferie zimowe dla uczniów z całego kraju.

      

     16 maja – ze względu na COVID-19 rozpoczyna się nauka w systemie hybrydowym.

      

     24 maja – koniec nauki zdalnej. Powrót uczniów do nauki stacjonarnej.

      

     24 maja-4 czerwca i 4-15 czerwca -  odbyły się staże uczniów technikum hotelarstwa w Fusch w Austrii w ramach projektu „Kompetencje bez granic” realizowanego w ramach programu POWER na zasadach „Erasmus +” .

      

     7 czerwca -18 czerwca i 27 września- 8 października – staże uczniów technikum i szkoły branżowej w Schkeuditz w Niemczech w ramach projektu „Kompetencje bez granic” realizowanego w ramach programu POWER na zasadach „Erasmus +”.

      

     wrzesień – pozyskanie funduszy w kwocie 28tyś. zł w ramach projektu „Aktywna tablica” – doposażenia klasopracowni w sprzęt IT.

      

     5 lipca-9 lipca i 11-15 października – szkolenia nauczycieli w formie job-shadowing w Schkeuditz w Niemczech w ramach projektu „Kompetencje bez granic” realizowanego w ramach programu POWER na zasadach „Erasmus +”.

      

     9 listopada – ukończenie modernizacji drogi dojazdowej do budynku po byłym internacie.

     14.11.2021 –  Obchodzi 75-lecia ZSiPO

      

     2022

     Styczeń 2022 – Rozpoczęcie inwestycji dotyczącej remontu III piętra budynku internatu i dostosowanie go do zajęć dydaktycznych

     23.02.2022 – rozpoczęcie modernizacji III piętra

     27.02.2022 – przygotowanie pomieszczeń miekszkalnych w budnyku byłego internatu dla uchodźców z Ukrainy

     Luty/Marzec 2022 – Po agresji Rosji na Ukrainę, nasza szkoła włączyła się w pomoc dla uchodźców z Ukrainy. W Internacie przygotowano 24 miejsca noclegowe.  W akcji zaangażowali się nauczyciele, uczniowie i ich rodzice. Wszyscy chcieli pokazać solidarność z poszkodowanymi.

     Marzec 2022 - udział w programie Erasmus+

     25.03.2022 – I miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Piłce Koszykowej i lekkiej atletyce dziewcząt i chłopców.

     06.06.2022 – III miejsce w Finale Wojewódzkim  Piłki Nożnej. Opiekun – J.Świercz

     Sierpień 2022 Zakończenie realizacji 3-letniego projektu Erasmus+ „Migracja europejska okiem dziennikarskim ”.

     Październik 2022  - stacja kontroli pojazdów głosami klientów otrzymała         8,5 pkt na 10 i zdobyła nagrodę „Orły Motoryzacji”. Orły to wyjątkowa nagroda, którą mogą pochwalić się najlepsze firmy, które cechują się profesjonalizmem i zapewniają najwyższą jakość usług.

     11.10.2022 – I miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Szkolnej Lidze Lekkoatletycznej w Myśliborzu. Drużyna naszej szkoły zajęła I miejsce. Opiekunowie: K.Konieczny, J.Bednarek

     14.10.2022 –  Oficjalne otwarcie sal dydaktycznych na III piętrze internatu z udziałem przedstawicieli władz powiatu myśliborskiego i Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

     Nominacja ZSiPO w Barlinku w plebiscycie Głosu Szczecińskiego i Głosu Koszalińskiego na szkołę roku.

     09.12.2022 - udział Szkoły w akcjach charytatywnych "Szlachetna Paczka" i "Paczuszka dla Maluszka".

     2023

     Styczeń 2023 – przeprowadzono egzaminy zawodowe w formule elektronicznej

     18.01.2023 – Uczniowie Jessica Kubicka, Dominik Janicki, Mikołaj Borowski otrzymali Stypendium Prezesa Rady Ministrów za wyniki w nauce

     Kwiecień/Maj – Uczniowie klas technikum rozpoczynają miesięczne praktyki zawodowe, w tym wyjazd na praktyki do Czech w ramach projektu Erasmusm+ „Praktyka i doświadczenie drogą do sukcesu”

      Wrzesień 2023 – W ramach współpracy udokumentowanej listem intencyjnym utworzenie klasy patronackiej w zawodzie elektromechanik. Uczniowie tego zawodu będą odbywali zajęcia praktyczne w zakładzie Barlinek Inwestycje Sp. z o.o. 

     Sierpień 2023 – Modernizacja kompleksu sportowego. Inwestycja będzie obejmowała wymiany nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym, wymiany oświetlenia na LED-owe oraz wymiana siatek piłko chwytów.

     27-31.10.2023 – Wycieczka do Paryża i Belgii

     Maj – Listopad 2023 – Termomodernizacja budynku „byłego internatu”

  • Kontakty

   • Zespół Szkół i Placówek Oświatowych
   • 95 7461 064 lub +48 663 970 340
   • ul. Szosowa 2 74-320 Barlinek Zachodniopomorskie, Polska www: zsipo.eu e-mail: sekretariat@zsipo.eu fax: 95 7461 064 74-320 Barlinek Poland
  • Logowanie