Rekrutacja

INFORMACJA

 

DOTYCZĄCA KRYTERIÓW PRZYJĘĆDO

ZESPOŁU SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

IM. KPT. HM. ANDRZEJA ROMOCKIEGO „MORRO”

W BARLINKU

w roku szkolnym 2019/2020

 

 

Kandydat po szkole gimnazjalnej może uzyskać w postępowaniu rekrutacyjnym maksymalnie 200 punktów za oceny z języka polskiego, matematyki
i dwóch wybranych obowiązkowo zajęć edukacyjnych, a także za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz inne osiągnięcia kandydatów odnotowane na świadectwie, w tym:

 

 1. maksymalnie 100 punktów za wyniki egzaminu

 

 1. 0,2 pkt za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie gimnazjalnym
  z zakresów:
 • języka polskiego,
 • historii i wiedzy o społeczeństwie,
 • matematyki,
 • przedmiotów przyrodniczych,
 • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

 

 1. maksymalnie 100 punktów za „świadectwo”, w tym:

 

 1. maksymalnie72 punkty za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskanych na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadą:
 • stopień celujący                  –18punktów,
 • stopień bardzo dobry          –17punktów,
 • stopień dobry                       –14punktów,
 • stopień dostateczny           –8punktów,
 • stopień dopuszczający      –2punkty;

 

 1. maksymalnie 28 punktów za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, w tym:
 • 7 punktów za ukończenie gimnazjum wyróżnieniem,
 • maksymalnie 21 punktów za inne sięgnięcia, określone w § 6 rozporządzenia MEN z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 –2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum
  i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum, a określone w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i  portowych  ustalonych  przez  Zachodniopomorskiego  Kuratora  Oświaty na podstawie art. 0  stawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.) uwzględniany w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020,w tym za:
  • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponad wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty na podstawie zawartych porozumień:
   • tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
   • tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
   • tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów;

 

  • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
   • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego –10 punktów,
   • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –7 punktów,
   • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
   • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego –7 punktów,
   • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –5 punktów,
   • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty;

 

  • uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy lub sportowych, innych niż wymienione powyżej organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
   • międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
   • krajowym – przyznaje się 3 punkty,
   • wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
   • powiatowym – przyznaje się 1 punkt;

 

  • w przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych wymienionych wyżej, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym, że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów;

 

  • w przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.

 

Liceum Ogólnokształcące

 

 

Punkty za oceny

 

PRZEDMIOTY DODATKOWE, Z KTÓRYCH OCENY
BĘDĄ PRZELICZANE NA PUNKTY

na poszczególnych kierunkach

celujący – 18 pkt.

bardzo dobry – 17 pkt.

dobry – 14 pkt.

dostateczny – 8 pkt.

dopuszczający – 2 pkt.

 

klasa A

język polski

matematyka

język obcy

geografia / fizyka

klasa B

WOS / historia

klasa C

EDB / biologia

 

 

Technikum Nr 1

 

 

Punkty za oceny

 

PRZEDMIOTY DODATKOWE, Z KTÓRYCH OCENY
BĘDĄ PRZELICZANE NA PUNKTY

na poszczególnych kierunkach

celujący – 18 pkt.

bardzo dobry – 17 pkt.

dobry – 14 pkt.

dostateczny – 8 pkt.

dopuszczający – 2 pkt.

 

technik mechanik

język polski

matematyka

geografia/fizyka

technika/informatyka

technik pojazdów samochodowych

technik informatyk

technik ekonomista

technik hotelarstwa

technik handlowiec

 

Branżowa Szkoła I-go stopnia

 

 

Punkty za oceny

 

PRZEDMIOTY DODATKOWE, Z KTÓRYCH OCENY
BĘDĄ PRZELICZANE NA PUNKTY

na poszczególnych kierunkach

celujący – 18 pkt.

bardzo dobry – 17 pkt.

dobry – 14 pkt.

dostateczny – 8 pkt.

dopuszczający – 2 pkt.

 

mechanik pojazdów samochodowych

język polski

matematyka

geografia/fizyka

technika/informatyka

mechanik – monter maszyn i urządzeń

ślusarz

sprzedawca

wielozawodowa

 

 

INFORMACJA

 

DOTYCZĄCA KRYTERIÓW PRZYJĘĆDO

ZESPOŁU SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

IM. KPT. HM. ANDRZEJA ROMOCKIEGO „MORRO”

W BARLINKU

w roku szkolnym 2019/2020

 

 

 

Kandydat po szkole podstawowej może uzyskać w postępowaniu rekrutacyjnym maksymalnie 200 punktów za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowo zajęć edukacyjnych, a także za wyniki ósmoklasisty oraz inne osiągnięcia kandydatów odnotowane na świadectwie, w tym:

 

 1. maksymalnie 100 punktów za wyniki egzaminu

 

 1. 0,35 pkt za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie ósmoklasisty
  z zakresów:
 • języka polskiego,
 • matematyki;

 

 1. 0,30 pkt za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie ósmoklasisty
  z zakresów:
 • języka obcego nowożytnego;

 

 1. maksymalnie 100 punktów za „świadectwo”, w tym:

 

 1. maksymalnie72 punkty za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskanych na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadą:
 • stopień celujący                –18punktów,
 • stopień bardzo dobry       –17punktów,
 • stopień dobry                    –14punktów,
 • stopień dostateczny         –8punktów,
 • stopień dopuszczający    –2punkty;

 

 1. maksymalnie 28 punktów za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, w tym:
 • 7 punktów za ukończenie gimnazjum wyróżnieniem,
 • maksymalnie 21 punktów za inne sięgnięcia, określone w § 6 rozporządzenia MEN z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek, a określone w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych
  i sportowych ustalonych przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty na podstawie art. 20 m ustawy z dni9a 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U.z 2016 r., poz. 1943 ze zm.) uwzględniany w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020, w tym za:
  • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponad wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty na podstawie zawartych porozumień:
   • tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
   • tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
   • tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5punktów;

 

  • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
   • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego –10punktów,
   • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –7 punktów,
   • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
   • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego –7 punktów,
   • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –5 punktów,
   • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3punktów;

 

  • uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy lub sportowych, innych niż wymienione powyżej organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
   • międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
   • krajowym – przyznaje się 3 punkty,
   • wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
   • powiatowym – przyznaje się 1 punkt;

 

  • w przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie
   z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych wymienionych wyżej, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym, że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi
   18 punktów;

 

  • w przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,
   w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się
   3 punkty.

 

 

Liceum Ogólnokształcące

 

 

Punkty za oceny

 

PRZEDMIOTY DODATKOWE, Z KTÓRYCH OCENY BĘDĄ PRZELICZANE NA PUNKTY

na poszczególnych kierunkach

celujący – 18 pkt.

bardzo dobry – 17 pkt.

dobry – 14 pkt.

dostateczny – 8 pkt.

dopuszczający – 2 pkt.

 

klasa A

język polski

matematyka

język obcy

geografia / fizyka

klasa B

WOS / historia

klasa C

EDB / biologia

 

 

Technikum Nr 1

 

 

Punkty za oceny

 

PRZEDMIOTY DODATKOWE, Z KTÓRYCH OCENY BĘDĄ PRZELICZANE NA PUNKTY

na poszczególnych kierunkach

celujący – 18 pkt.

bardzo dobry – 17 pkt.

dobry – 14 pkt.

dostateczny – 8 pkt.

dopuszczający – 2 pkt.

 

technik mechanik

język polski

matematyka

geografia/fizyka

technika/informatyka

technik pojazdów samochodowych

technik informatyk

technik ekonomista

technik hotelarstwa

technik handlowiec

 

 

Branżowa Szkoła I-go stopnia

 

 

Punkty za oceny

 

PRZEDMIOTY DODATKOWE, Z KTÓRYCH OCENY BĘDĄ PRZELICZANE NA PUNKTY

na poszczególnych kierunkach

celujący – 18 pkt.

bardzo dobry – 17 pkt.

dobry – 14 pkt.

dostateczny – 8 pkt.

dopuszczający – 2 pkt.

 

mechanik pojazdów samochodowych

język polski

matematyka

geografia/fizyka

technika/informatyka

mechanik – monter maszyn i urządzeń

ślusarz

sprzedawca

wielozawodowa

 

Kontakt

 • Zespół Szkół i Placówek Oświatowych
  ul. Szosowa 2
  74-320 Barlinek
  Zachodniopomorskie, Polska
  www: zsipo.eu
  fax: 95 7461 064
 • 95 7461 064