Biblioteka

NAUCZYCIELE BIBLIOTEKARZE:

 

mgr  Izabela Leszczyńska
mgr inż. Urszula Piotrowicz
mgr Marta Szafkowska

Promujemy czytelnictwo i kulturę poprzez zorganizowanie działań biblioteki, służącej lokalnej społeczności jako miejsce, gdzie uczniowie mogą, m.in.:
 

 • zdobyć poszukiwane informacje,
 • rozwinąć zainteresowania literackie,
 • zdobyć teoretyczną i praktyczną wiedzę,
 • wymieniać poglądy,
 • poznać historię własnego regionu,
 • w atrakcyjny sposób spędzać czas wolny.

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ:

1.     Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele inni pracownicy szkoły oraz rodzice.

2.     Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać:

a.     wypożyczając je do domu,

b.     czytając lub przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma i inne zbiory).

3.     Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres 1 miesiąca. Wykorzystane materiały powinny być natychmiast zwrócone do biblioteki, gdyż czekają na nie inni czytelnicy.

4.     Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.

5.     Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę lub inny dokument ze zbiorów bibliotecznych, musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza pozycję  o wartości odpowiadającej aktualnej cenie pozycji zagubionej (zniszczonej).

6.     Wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych muszą zostać zwrócone do Biblioteki przed końcem roku szkolnego (15 czerwiec).

7.     W przypadku zmiany szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się  z Biblioteką.

 

REGULAMIN MULTIMEDIALNEGO CENTRUM INFORMACJI:

1. Komputer multimedialny służy do przeglądania edukacyjnych programów multimedialnych, dostępnych w bibliotece oraz do wyszukiwania informacji w Internecie. Korzystać z niego mogą wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły na zasadach określonych w regulaminie.

2. Przy stanowisku komputerowym mogą pracować najwyżej dwie osoby. Maksymalny czas pracy wynosi 1 godzinę.

3. Na pracę przy komputerze potrzebna jest zgoda nauczyciela bibliotekarza. Przed rozpoczęciem pracy należy się wpisać do zeszytu ewidencji.

4. Użytkownik ma obowiązek:

a. informować bibliotekarza o nieprawidłowym działaniu komputera i uszkodzeniach technicznych,

b. zachować ciszę i nie zakłócać pracy innym użytkownikom,

c. uzyskać zgodę bibliotekarza na korzystanie z własnych nośników,

d. stosować się do poleceń bibliotekarza.

5. Nie wolno:

a. instalować własnych programów i dokonywać zmian w istniejącym oprogramowaniu,

b. wyłączać i włączać urządzeń do sieci elektrycznej bez zgody bibliotekarza,

c. wykorzystywać oprogramowania do celów komercyjnych, naruszających godność innych osób oraz niezgodnych z prawem.

6. Za uszkodzenia sprzętu komputerowego użytkownik odpowiada finansowo (jeśli jest niepełnoletni, odpowiedzialność ponoszą rodzice).

7. Za nieprzestrzeganie regulaminu grozi kara w formie zakazu korzystania z komputera w określonym przez nauczyciela bibliotekarza.

 

 

REGULAMIN CZYTELNI SZKOLNEJ:

1.  Ze zbiorów czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracyjni szkoły oraz rodzice uczniów.

2. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów biblioteki szkolnej, tzn. ze zbiorów wypożyczalni i czytelni.

a.  zbiory czytelni należące do księgozbioru podręcznego (słowniki, encyklopedie, albumy itp.) oraz zbiory audiowizualne udostępniane są tylko na miejscu (w czytelni).

3. Czytelnik ma dostęp do zbiorów znajdujących się na regałach otwartych, do innych zbiorów - za pośrednictwem nauczyciela biblioteki.

4. Uczeń może korzystać z czytelni jako miejsca do własnych celów edukacyjnych.

5.  Do czytelni wchodzi się bez jedzenia. Torby teczki, okrycia itp. należy zostawić w wyznaczonym miejscu.

6. Każdy odwiedzający wpisuje się do "Zeszytu odwiedzin czytelni".

7. Przed opuszczeniem czytelni wykorzystane czasopisma, książki (inne dokumenty) oddaje się nauczycielowi biblioteki lub odkłada na właściwe miejsce (w obecności nauczyciela biblioteki).

8. Książki, czasopisma i inne dokumenty należy szanować.

a. Zauważone uszkodzenia czytelnik zgłasza nauczycielowi biblioteki.

9. Czytelnik odpowiada za książki, czasopisma i inne dokumenty, z których korzysta.

a.  W przypadku zniszczenia uszkodzenia materiałów bibliotecznych czytelnik zobowiązany jest do odkupienia materiałów o równej wartości. Ewentualnie, po uzgodnieniu z nauczycielem biblioteki, może przekazać inne materiały na rzecz biblioteki.

10.Czytelnik swoim zachowaniem nie powinien przeszkadzać innym czytelnikom w korzystaniu ze zbiorów czytelni biblioteki szkolnej.

 

 

Kontakt

 • Zespół Szkół i Placówek Oświatowych
  ul. Szosowa 2
  74-320 Barlinek
  Zachodniopomorskie, Polska
  www: zsipo.eu
  fax: 95 7461 064
 • 95 7461 064