• ERASMUS+ „Migracja europejska okiem dziennikarskim”

    • Informujemy, że od  1. września 2019 r. nasza placówka przystępuje do realizacji nowego projektu w ramach programu Erasmus+ w działaniu KA2 Partnerstwa Strategiczne Szkół. Projekt o  nazwie  Migracja europejska okiem dziennikarskim”, o numerze  2019-1-PL01-KA229-064949 współfinansowany jest ze środków UE. W projekcie, oprócz ZSIPO w Barlinku, uczestniczą dwie szkoły partnerskie, 2nd General Lycium of Vrilissia z Aten oraz Rigas 80 vidusskola z Rygi.

     Projekt powstał w oparciu o potrzebę szkół na ciekawą formę rozwijania sprawności pisania tekstów dziennikarskich przez uczniów. W swym założeniu poprzez innowacyjną formę zajęć pozalekcyjnych i ich tematykę przybliżać on będzie problemy, z jakimi borykają się migranci w krajach partnerskich oraz promować włączenie społeczne i walkę z ksenofobią.

     Planowane praktyczne warsztaty dziennikarskie w ramach 2 letniego programu zajęć oraz duży nacisk na wykorzystywanie TIK i pracy metodą projektu eTwinning, wzmocnią wiedzę i umiejętności uczniów w naszych szkołach. Wpłyną też na ich motywację do dalszego rozwoju oraz kształcenia się. Zaplanowane działania projektowe ukierunkowane są również na wsparcie uczniów zagrożonych różnego typu wykluczeniem.

     Główne cele tego projektu skupione są na tym by uczniowie szkół partnerskich poszerzali wiedzę na temat dziennikarstwa prasowego, radiowego, telewizyjnego i internetowego. Pracując w oparciu o różne rodzaje i gatunki dziennikarskie, uczestnicy projektu zapoznają się z zasadami pisowni tekstów dziennikarskich i możliwościami ich publikacji z użyciem innowacyjnych narzędzi TIK. Niezwykle ważne jest również rozwijanie umiejętności tworzenia wypowiedzi ustnych, prezentacji publicznej przez naszych uczniów. Projekt został napisany by inspirować młode pokolenie do aktywności twórczej, odpowiedzialności i pracy w zespole, w tym również w zespołach międzynarodowych. Oprócz rozwoju umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, celem projektu jest przełamywanie osobistych barier, walka z ksenofobią i budowanie mostu zrozumienia oraz tolerancji z zachowaniem własnej tożsamości narodowej i wartości wspólnego dziedzictwa kulturowego. Aby to osiągnąć nauczyciele przybliżać będą młodzieży historyczne i współczesne aspekty migracji w Europie w interesujących dla nich dziedzinach życia.

     Bez względu na narodowość czy pochodzenie, realizacja zajęć dziennikarskich we współpracy międzynarodowej pomoże młodym ludziom w nabyciu umiejętności i kompetencji dziennikarskich również w języku angielskim, jakże niezbędnych dla rozwoju edukacyjnego, przyszłego zatrudnienia czy aktywnego obywatelstwa europejskiego. Zaplanowane w ramach projektu wymiany umożliwią uczniom i nauczycielom osobiste poznanie innych kultur, doświadczenie dziedzictwa narodowego krajów partnerskich, a przez to pomogą otworzyć się na multikulturowość dzisiejszej Europy. Wyjazdy zaowocują w spotkania z ciekawymi ludźmi, emigrantami, którzy mogą być inspiracją dla współczesnej młodzieży, pokazując jak radzić sobie z procesem akulturacji, tęsknotą za ojczyzną, i jaką przyjąć postawę by emigracja stała się atutem i kluczem do osobistego sukcesu. Zarówno realizowane w szkołach zajęcia jak i wymiany, pozwolą uczestnikom spojrzeć na migrację europejską przez pryzmat historii i współczesności w sposób obiektywny, przekrojowy i wieloaspektowy.

                     Relacje ze spotkań oraz wymian projektowych zamieszczane będą na stronie internetowej www.zsipo.eu oraz na Facebooku. Natomiast artykuły naszych uczniów będzie można czytać na lokalnych portalach informacyjnych oraz w „Echu Barlinka”. Zapraszamy do zgłaszania się do Koła Dziennikarskiego Erasmus+ do Pana Krzysztofa Komorowskiego lub Pani Moniki Jagiełło-Trif i do bieżącego śledzenia naszych wspólnych osiągnięć.